title
title

文化交流信息 | 行进艺术的意义 | 教学资料 | 学术交流与培训 | 相关友好协会| =IMI=协会介绍

 

IPU环太平洋大学第二届行进管乐音乐会


 

 

横田定雄会长IPU太平洋大学行进管乐总监中家淳梧

 

草野、横田定雄、大城政信、王锦生

 

 
 
   

返回

foot